دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها

رســاتر با رســانه

هرجا هستید آنلاین بیاموزید
300
دوره برگزار شده
12
آموزش تخصصی
18
سال اعتبار خبرگزاری 
از متخصصان حوزه بیاموزید
3000
هنرجوی دوره تخصصی
logoدوره‌های آموزشی موارد بیشتر